Той хто любить паростки кленові, Хто діброви молоді ростить,

Сам достоїн людської любові, Бо живе й працює - для століть!
(М. Рильський)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР З ПИТАНЬ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВП НУБіП УКРАЇНИ БОЯРСЬКА ЛДС

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ ТА СТОРОНАМИ, ЧИЇ ІНТЕРЕСИ ЗАЧЕПЛЕНО З ПИТАНЬ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

     Цей Порядок визначає порядок проведення консультації з зацікавленими сторонами та сторонами, чиї інтереси зачеплено з питань ведення лісового господарства Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярської лісової дослідної станції» (далі − ВП НУБІП України «Боярська ЛДС»).

1. Визначення термінів

Для цілей виконання даного Порядку, використовуються наступні терміни:

ü зацікавлена сторона (Interested stakeholder): будь-яка особа, група осіб або організація, яка виявляє інтерес або відомо, що вона має інтерес до діяльності одиниці господарювання;

ü сторона, чиї інтереси зачеплено (Affected stakeholder): будь-яка особа, група осіб або організація, яка є або може бути об’єктом впливу діяльності одиниці господарювання.консультації з зацікавленими сторонами − участь зацікавлених сторін у вигляді прямого обміну інформацією, ідеями, думками і порадами для ознайомлення з точкою зору іншої сторони та оптимального подальшого спрямування курсу дій з питань ведення лісового господарства;

ü залучення (Engaging or engagement): процес, відповідно до якого, підприємство забезпечує комунікацію, консультації та/або участь зацікавлених сторін та/або сторін, чиї інтереси зачеплено, гарантуючи, що їхні інтереси, бажання, очікування, потреби, права та можливості беруться до уваги під час створення, виконання та оновлення плану ведення господарства.

 

2.     Форми проведення консультацій

Основними формами консультаційних процедур із зацікавленими сторонами та сторонами, чиї інтереси зачеплено є:

ü вивчення громадської думки через узагальнення звернень, зауважень та пропозицій, отриманих від громадян, установ, підприємств, організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування;

ü інформування наукових і освітніх закладів, громадських організацій, споживачів продукції, фізичних і юридичних осіб, які мають потенційний інтерес до лісових ресурсів і ведення лісового господарства в ВП НУБІП України «Боярська ЛДС» через цільову розсилку засобами електронного зв'язку (e-mail: blds@nubip.edu.ua) та через розміщення інформації на офіційному веб сайті ВП НУБІП України «Боярська ЛДС» http://www.blds.com.ua/;

ü публічні громадські обговорення шляхом проведення круглих столів і зустрічей;

ü розміщенні інформації у засобах масової інформації, радію, телебаченні;

ü проведення виступів на засіданнях органів місцевого самоврядування, тощо.

 

3. Питання, щодо ведення лісового господарства, які потребують проведення консультаційних процедур

Питаннями до вирішення, яких мають залучатися зацікавлені сторона та сторони, чиї інтереси зачеплено є:

ü виділення репрезентативних ділянок лісових екосистем;

ü виділення окремих категорій особливих цінностей для збереження, визначення та проведення господарських заходів на них;

ü випас громадської худоби в лісах та на землях лісогосподарського призначення;

ü доступ місцевих жителів та малого бізнесу до використання лісових ресурсів;

ü відведення лісосік, а також застосування системи, виду рубок та технологічних процесів лісозаготівель у лісах, які межують з населеними пунктами;

ü інші питання, які безпосередньо впливають на соціальні наслідки господарської діяльності, та питання, при вирішенні яких можливий конфлікт інтересів.

 

4. Порядок проведення консультацій

4.1.    Встановлення зацікавлених сторін та сторін, чиї інтереси зачеплено. До початку проведення консультацій та визначення основних питань до розгляду з діяльності ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» визначає коло зацікавлених сторін та сторін, чиї інтереси зачеплено шляхом:

ü  включення до переліку територіальних громад, які входять у зону діяльності Боярської ЛДС;

ü  включення до переліку, осіб (установ, організацій), з якими здійснюється постійна взаємодія з відповідного питання;

ü  включення до переліку осіб (установ, організацій) за результатом узагальнення отриманих звернень та повідомлень.

Зацікавлені сторони та сторони, чиї інтереси зачеплено зазначені у пункті 1, а також ті, хто висловив бажання брати участь у проведенні консультацій, включаються до загального переліку зацікавлених сторін та сторін, чиї інтереси зачеплено.

4.2.    Проведення консультацій.

Консультаційні процедури відбуваються, як правило, у формі публічних громадських обговорень шляхом проведення нарад, зустрічей і круглих столів.

З питань, визначених у пункті 3 представники органів місцевого самоврядування запрошуються на наради, зустрічі, які проводяться підприємством.

Проведення зустрічі фіксується протоколом, до якого вносяться зауваження, пропозиції та побажання представників місцевих громад, прийняті рішення.

4.3.    Повідомлення про прийняті рішення.

За результатами прийнятих рішень з питань, шо визначені у пункті 3, представники зацікавлених сторін та сторін, чиї інтереси зачеплено, які виявили бажання приймати участь в обговоренні питання, мають бути поінформовані в прийнятний для них спосіб (розміщення інформації на сайті чи письмово).

На письмове прохання зацікавленої сторони їй надається копія протоколу наради/зустрічі/круглого столу.

4.4.    ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» має здійснювати консультації на постійній і систематичній основі у формі, визначеній у п.2 даного Положення.

4.5.    Обговорення питань, щодо порядку проведення консультацій між ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» та зацікавленими сторонами (сторонами, чиї інтереси зачеплено) ведуться письмово, шляхом листування поштовими засобами зв’язку, або за погодженням сторін направленням листів на електронну адресу, визначену сторонами.

 

5. Порядок розгляду пропозицій

5.1.    Зацікавлені сторони (сторони, чиї інтереси зачеплено), можуть пропонувати на розгляд ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» пропозиції з питань передбачених цією процедурою.

5.2.    Пропозиції можуть надаватися шляхом подачі відповідної заяви до Комісії з вирішення спорів.

5.3.    Комісія з вирішення спорів складається з чотиьох осіб, визначених окремим наказом.

5.4.    Комісія має протягом двох тижнів розглянути скаргу та винести своє рішення.

5.5.    На основі рішення комісії директор ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» видає розпорядження щодо вирішення спору.

6. Відповідальні за проведення консультацій з зацікавленими сторонами:

- старший інспектор з кадрів (реєстрація звернень);

- відповідальний за лісову сертифікацію у ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» О.М. Мельник (безпосередньо проведення консультацій та надання відповідей на звернення громадян);

- начальник лісогосподарського відділу О.М. Іванцов (безпосередньо проведення консультацій та надання відповідей на звернення громадян).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПО ВП НУБІП УКРАЇНИ «БОЯРСЬКА ЛДС»

 

Ця Процедура визначає порядок вирішення спірних питань, які виникають в процесі ведення лісового господарства та діяльності Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярської лісової дослідної станції» (далі – ВП НУБіП України «Боярська ЛДС»).

 

1. Визначення термінів

1.1. Для цілей виконання даної Процедури, використовуються наступні терміни:

спір (Dispute): Висловлення незадоволення будь-якою особою або установою, подане підприємству як скарга щодо його господарської діяльності або його відповідності Принципам і Критеріям FSC, та на яку очікується відповідь.

зацікавлена сторона (Interested stakeholder): Будь-яка особа, група осіб або організація, яка виявляє інтерес або відомо, що вона має інтерес до діяльності одиниці господарювання.

сторона, чиї інтереси зачеплено (Affected stakeholder): Будь-яка особа, група осіб або організація, яка є або може бути об’єктом впливу діяльності одиниці господарювання.

вирішення спірних питань – участь зацікавлених сторін та сторін, чиї інтереси зачеплено у вигляді прямого обміну інформацією, ідеями, думками і порадами для ознайомлення з точкою зору іншої сторони та оптимального подальшого спрямування курсу дій з питань ведення лісового господарства ВП НУБіП України «Боярська ЛДС».

 

2. Форми вирішення спірних питань з зацікавленими сторонами

2.1. Основними формами процедур із зацікавленою громадськістю є:

-     вивчення громадської думки через узагальнення звернень, зауважень та пропозицій, отриманих від громадян, установ, підприємств, організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування;

-     інформування наукових і освітніх закладів, громадських організацій, споживачів продукції, фізичних і юридичних осіб, які мають потенційний інтерес до лісових ресурсів і ведення лісового господарства в ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» через цільову розсилку засобами електронного зв’язку (електронна пошта blds@nubip.edu.ua) та через розміщення інформації на офіційному веб-сайті ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» (http://www.blds.com.ua/);

-     публічні громадські обговорення шляхом проведення круглих столів і зустрічей з зацікавленими сторонами.

-     розміщенні інформації у засобах масової інформації, радію, телебаченні.

 

3. Порядок вирішення спірних питань.

3.1. Встановлення причини виникнення спору, методом розгляду письмової заяви зацікавлених сторін та сторін, чиї інтереси зачеплено.

3.2. Протягом двох тижнів комісія з вирішення спорів, яка складається з чотирьох осіб (першого заступника директора начальника лісогосподарського відділу, заступника директора з виробництва, голови профспілкового комітету) розглядає скаргу та виносить своє рішення, в рамках чинного законодавства, після отримання юридичного висновку спеціалізованої юридичної організації інформуючи при цьому НУБіП України.

3.3. На основі рішення комісії директор ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» видає розпорядження щодо вирішення спору та повідомляються письмово зацікавлені сторони та сторони, чиї інтереси зачеплено, якщо це необхідно за вимогою.

3.4. Вразі неможливості вирішення спорів вище наведеним способом, спір вирішується в судовому порядку.-


 

Наша адреса:

08150 Київська обл., Києво-Святошинський район,

м. Боярка, вул. Лісодослідна,12

тел/факс: (04598) 35-149
тел/факс: (04598) 35-461

Ми в соціальних мережах


Всі права захищені © 2013-2021
При копіюванні матеріалу посилання на наш ресурс обов`язковий!
Powered by: OUR-CMS